Staff

Faculty

Jun AKAMINE
Yoshiko ASHIWA
Mitsuhisa FUKUTOMI
Shiro KODAMAYA
Jonathan LEWIS
Naoko MIYAJI
Miyuki OHTA
Yurina OTAKI
Toshimichi OTSUBO
Osamu TADA

Visiting faculty

Crispin BATES (2016-2017)
Rentaro IIDA (2017~)
Kaoru SAKAGAMI (2011~)
Hiroyo SASAKI (2016~)
Yutaka NAKAMURA (~2012, 2016~)
Takahiro UKAI (2017~)
Takeji YOSHIKAWA (2017~)

Administrative staff

Miyuki KOBAYASHI

Former faculty

Herbert P. BIX (1997-2000)

Toshio IYOTANI (~2012)

Keisuke KASUYA (1997-2001)

Kikuo MIYOKAWA (~2014)

Michael MOLASKY (2010-2013)

Masanori NAITO (1997-2009)

Koichi NAKAJIMA (2002-2005)

Kazuyasu OCHIAI (~2015)

Keiko SEKI

Hajime YASUKAWA (1997-2001)

Shujiro YAZAWA (1997-2005)

Former visiting faculty

Tani BARLOW (2010)

Errol Valentine DANIEL (2004)

Guillaume DEVIN (2015)

Tetsuya ENDO(2011-2012)

James FARRER (2001)

Petrice FLOWERS (2012-2013)

Peter HERVIK (2009-2010)

Masateru ITO (2005)

Son KA (2007-2008)

Takeshi KAMIYAMA (1999)

Tatsuhiko KASAI (2003-2004)

Nguyen Viet KHOI (2016)

Chihaya KOKUBO (2009)

Kazuaki KUBO (2014-2015)

Kyoko KUWAJIMA (2013-2015)

Mahendra Prasad LAMA (2004-2005)

David LEHENY (2010-2011)

Nicola LISCUTIN (2012-2013)

Gracia LIU-FARRER (2008-2009)

Vera MACKIE (2006-2007)

Ben MIDDLETON (2005-2006)

Tessa MORRIS-SUZUKI (1999-2000)

Hiroshi NAKAJO (~2017)

Li NARANGOA (2003-2004)

Yan NI (2014-2015)

Masaru NISHIKAWA (2010-2011)

Kazuo OGURA (2009-2011)

Noriyuki OKAMOTO (1997-2001)

Masahiro OMURA (2000-2002)

Takashi OSANAI (2007-2008)

Nicholas OSTLER (2006)

Sasanka PERERA (2011)

Eduardo Guillermo QUARTUCCI (2001-2002)

Michael RICHARDSON (2011-2012)

Konstantin O. SARKISOV (1997-1998)

Toshiharu SASAKI (2003-2009)

Yutaka SATO (2010-2011)

Hajime SHIRAISHI (2009-2017)

Levent SOYSAL (2013)

Yasemin SOYSAL (2007)

Ronald STADE (2009)

Eiji TAGUCHI (2013-2014)

Kunio TAKAHASHI (1997-1998)

Yoshihiko TAMEMOTO (1997-2002)

Manabu TERADA (2011-2012)

Surichai WANKAEO (1999)

Hideo WATANABE (2006)

Kenichi YANAGISAWA (2011-2013)

Takayuki YOKOTA (2008)

Darius ZIFONUN (2005-2006)